Tåg till Marieholm och Helsingborg från Eslöv är nära

25 01 2016

Det kan bli en tuff vår, sommar och höst för många Eslövsbor som använder Smålandsvägen och Norregatan som sin normala bil, gång och cykelväg.

När nu Marieholmsbanan ska rustas upp med nytt spår och kontaktledningar och det ska bli tågstopp i Marieholm med ny plattform så kommer många att märka av detta. Vinsten består av att vi framöver kan åka Eslöv-Marieholm- Helsingborg med Pågatåg from december 2016.

Pågatåg till Helsingborg

 

Bygget har påbörjats och man förbereder spåret längst sträckan med bland annat nya kontaktledningsfundament.

I Mars stängs Marieholmsbanan av för tågtrafik. Smålandsvägen stängs av för biltrafik. Bygget av broar i Marieholm och på Smålandsvägen påbörjas. I Marieholm ersätts gångfällan med en bro där gående och cyklister går under.

Under April-Juni grävs järnvägsbanken bort och ersätts med en ny på platserna ovan.

I Juni/Juli läggs nytt spår.

I Augusti stängs järnvägsövergångar och ersättningsvägar byggs.
Den 8 augusti stängs Norregatan för trafik. När allt sen är klart kommer man på Norregatan bara att kunna gå och cykla. Allt biltrafik leds över till Smålandsvägen.

På Smålandsvägen kommer det att bli planskild korsning, dvs en tunnel under järnvägen för bilar med separat gång och cykelväg.

I september byggs nya kontaktledningar på den nyanlagda järnvägsbanken.

Oktober-November byter man spår o makadam på spår 1 i Eslöv fram till Stationen. Staket byggs. Stabilisering, tester och besiktningar.

December 2016 är det premiär för Pågatåg Malmö – Eslöv – Marieholm –  Helsingborg
Trafiken kommer att gå från Marieholm via Teckomatorp, Tågarp, Vallåkra, Gantofta, Ramlösa till Helsingborg.

Skånetrafikens negativa spiral

7 06 2012

Skånetrafiken inledde med att dra in på tågstoppen i Eslöv och Höör och prioritera några minuters kortare restid för de som ska åka emellan Malmö och Kristianstad.

De drar in busslinjer på landet och försöker tvinga kommunerna att ta över betalningsansvaret. Skånetrafiken har tydligen missat att kollektivtrafikansvaret överförts på Skånetrafiken tillsammans med skattepengar långt tidigare.

Skånetrafiken har genom avtal och en gemensam överenskommelse startat en 3e stadsbusslinje i Eslöv som kommunen betalar själva. Nu drar de trots detta in lördagsturerna om kommunen inte betalar ännu mer.

I besparingsivern tvingar man Veolia att dra ner på personalen på tågen och friställer hundratals anställda. De som blir kvar tvingas till ensamarbete i en ibland hotfull miljö, men med som Skånetrafiken själva säger, bibehållen kvalitet. För vem kan man undra? Inte för resenärerna och absolut inte för personalen i alla fall.

Avseende de bussindragningarna på landsbygdstrafiken och i staden som nu sker så meddelar Emma Eriksson på Skånetrafiken lite fränt ”De har fått en förfrågan om tillköp och tackat nej”.  Hur var det nu med huvudansvaret för hela Skånes kollektivtrafik?

Var blev den tidigare positiva spiralen av där man pratade om ett rundare Skåne, en levande landsbygd och det positiva miljötänket? Ser vi en koppling till ett borgligt vanstyre i Regionen som nu också slår hårt på Skånetrafiken!

SkD SkD SkD SkD

Tåget kommer…äntligen

15 05 2012

Från tidtabellsskiftet i december 2014 kommer vi att ha Pågatågstrafik på Marieholmsbanan mellan Lund och Helsingborg varje timma!

Idag informerades på Kommunstyrelsens arbetsutskott att man på tjänstemannanivå haft en träff med Trafikverket. Utfallet var synnerligen positivt! Tåget kommer!

Redan sommaren 2013 kommer det att vara utökad godstrafik på banan och därefter kommer man att under 30 veckor stänga av trafiken för rälsbyte, nya sliper och ny kontaktledning. Trafikverket har här lagt in 138 miljoner i en reinvesteringsbudget.

Samtidigt kommer Eslöv att bygga tunnel under Smålandsvägen och Norregatan samt perrong i Marieholm. En investering på dryga 40 miljoner, men väl använda pengar. Effekten blir också ett Marieholm som på nytt blomstrar.

När systemet upp emot Malmö är klart kommer trafiken troligen att utökas till halvtimmastrafik i sin fulla längd mellan Malmö och Helsingborg 2019. Visst känns det som ett härligt besked!

Om nu inte Skånetrafiken strular till det med tidtabeller får vi åter en bra trafik från Eslöv emot Malmö. Men fortfarande tycker jag att också alla Öresundståg ska stanna i järnvägsknuten Eslöv!

SKD

Låt inte tågen susa förbi

13 10 2011

Med anledning av Mats Perssons (Fp) uttalande om fortsatt indragna tågstopp i Eslöv vill jag be Mats och Skånetrafiken – Låt inte Eslövs- och Höörsborna tvingas stå kvar på perrongen o se Öresundstågen susa förbi, bara för att ni ska låta kamraterna i Kristianstad komma före de bilburna på E22an till Malmö. Vi i Eslöv o Höör vill också slippa ta bilen och ha möjlighet att pendla i hela Skåne och till Danmark med vettiga förutsättningar!

Tågen rullar, men inte som förr

10 03 2011

Efter det möte som varit mellan Skånetrafiken och Eslövs och Höörs kommuner avseende tåg som numera rusar förbi, har gruppen nu resonerats sig fram till en något bättre lösning. Skånetrafiken fortsätter att hävda vikten av de få minuternas tidvinst för långväga resande emot att Eslöv ska ha Öresundstågen förbifarande utan stopp. Fortfarande lika galet tycker jag.

Men man resonerar nu om en viss kompensation i form av ersättningståg då de trots allt numera inser att Eslöv och Höör har väldigt många tågresenärer och att försämringarna inte var riktigt bra.

Det alternativ man pratar om är att låta ett Pågatåg köra sina extraturer mellan Höör-Eslöv-Hyllie, eller i sämsta fall bara till Lund, under en längre tid av dagen/kvällen. Alla avgångar är såklart just nu bättre än dagsläget.

Fortfarande hävdar jag, och numera även kommunstyrelsens arbetsutskott att den klokaste, och bästa lösningen är att återgå till det som varit, nämligen att alla Öresundståg framöver ska stanna i Eslöv också.

Dessutom kvarstår den sedan tidigare framförda önskan om att de stopp som görs, ska man försöka sprida jämnt över timman. Inte som nu ha 3 tåg inom samma halvtimme och sedan en halvtimmes tomrum.

Den oro man kan skönja framöver är hur Regeringens idiotiska beslut om ny kollektivtrafiklag påverkar. Redan från 2012 kan det innebära att vi får fler aktörer och med tåg som bara kör lönsamma sträckor helt utan att behöva bry sig om samhällsbehoven. Vi kan då få fler tåg som passerar förbi Eslöv utan stopp för att de gör andra prioriteringar. Stannar tågen så är det egna biljettsystem som gäller. Det är osannolikt att man kan åka med Skånetrafikens månadskort. Dessutom eftersom det är trångt på banan kommer vi troligen att drabbas av att de nya tågen tränger ut befintliga tåg som då försvinner ur tidtabellen eftersom de inte får så kallade tåglägen på banan. Hurra för privatiseringen!

SKD

Det räcker inte Skånetrafiken

8 12 2010

Skånetrafikens politiker har nu lagt sig i frågan om tågstopp eller ej i Eslöv och Höör, läser jag i Skånskan. De vill att tjänstemännen inför nästa trafikomläggning om ett år, ska se över de stopp som blir kvar här, så de sprids ut bättre över timman.

Men frågan ÄR större än så. Det handlar om hur man ser på alla sina resenärer åkandes till/från Eslöv och Höör. Är de lika viktiga som långpendlarna mellan Blekinge och Malmö? Ska de som åker med Öresundstågen från Karlskrona och nedåt också kunna pendla till Eslöv och Höör på rimliga förutsättningar?

Med omläggningen försvårar Skånetrafiken också i samma beslut idag pendlings och resandemöjligheterna mellan Danmark och Eslöv/Höör.

Skånetrafikens politiker ska inte acceptera att nedgradera de två huvudorterna Höör och Eslöv med 45.000 boende till B-lägen utmed stambanan. Givetvis ska alla Skånetrafikens tåg stanna på dessa orter, varje gång!

SKD
Skånetrafiken svarar om tågstopp

3 12 2010

Idag fick jag svar från Skånetrafiken om den indragna tågtrafiken i Eslöv och Höör.

De inleder med att konstatera att vi får förbättringar i högtrafik söderut, och ungefär oförändrat trafik (?? framöver nedgraderat till nära nog timmestrafik) under mellan- och lågtrafik. Samtidigt konstaterar man att hela 48% av resandet sker under mellan- och lågtrafik (dvs hälften av resenärerna berörs). Totalt bedömer de det som en förbättring. Här har Skånetrafiken och jag verkligen inte samma syn på saker o ting!

Sedan skriver man att ett av huvudskälen för indraget är att Blekingetågen redan idag är överfulla. Det vet vi redan, och det blir ju en effektiv men lite udda lösning att då dra in stopp i Eslöv o Höör och på så sätt undvika fler resande. Många av de pendlare jag pratat med bekräftar att tågen blir fulla just för att så många stiger på i Höör o Eslöv. Då måste det väl vara här ett stort underlagen finns för de här tågen. Med samma resonemang kanske det är bättre att inte köra upp i Blekinge för då kortar man garanterat restiden och linjen blir inte den långsammaste längre.

Ett annat huvudskäl säger Skånetrafiken är att tågen till Kristianstad och Blekinge är den långsammaste Öresundståglinjen och behöver snabbas upp. Ja för oss Eslövsbor blir det åtminstone inte snabbare att resa med den linjen eller till Kristianstad och Blekinge framöver, och inte för de som pendlar in till oss heller! Men vi räknas kanske inte.

Man avslutar med att konstatera att med angivna skäl är det omöjligt att framöver återgå till den gamla tidtabellen, men däremot är de öppna för att diskutera utökade öppettider (menas nog med tider då tågen går) för den nya Öresundstågslinjen men då krävs först bättre resandeunderlag, bättre ekonomi (vilket de absolut inte har idag, och knappast lär få de närmste åren) samt tillgänglig plats på spåren.

Skånetrafiken gör också en koppling att de driver på för spår på Marieholmsbanan som då skulle ge ett tåg till i timman emot Malmö. De säger att Eslöv är en viktig station med stort resande. Det är ju kul att de åtminstone börjar inse det. Turerna om Marieholmsbanan känner vi numera. Med den regering vi har idag och dess negativa syn på tåg lär här inte bli trafik och det löser inte Höörs indragna stopp.

Summa summarum anser jag fortfarande att den försämring Skånetrafiken inför från den 12 december är oacceptabel. Resandet från Eslöv och Höör emot Lund/Malmö och framför allt Köpenhamn försämras, det sista kraftigt. Anslutningsmöjligheter i Lund och Hässleholm med övrig tågtrafik försämras rejält. Resandet till Kristianstad/Hässleholm och Blekinge försämras. Och framför allt, genom att inte alla Öresundståg stannar framöver nedgraderar Skånetrafiken Höörs och Eslövs stationer till en lägre klass, trots att de är huvudorter för 45.000 invånare längst med stambanan.

Mitt budskap är fortsatt: Tänk om Skånetrafiken, lägg undan prestigen, inse att ni gjort ett feltänk. Skyll inte på Höör o Eslöv för att långväga trafik ska tjäna 2, 5 eller på sin höjd 7 minuter på bekostnad av att de inte ska kunna stiga av här hos oss!

Ni som vill läsa hela svaret från Skånetrafiken så finns det här som en PDF-fil Svar från Skånetrafiken om tågstopp

SKD SKD SKD
Skånetrafiken är på fel spår

24 11 2010

Den försämringen av tågtrafik för Eslöv och Höör som nu är på väg att ske är käpprätt åt skogen!

Regionen önskar ett rundare Skåne och ett tillgängligt Öresund, men då ingår tydligen inte Eslöv och Höör. Framför allt blir jag besviken när jag läser min partikamrat Henrik Fritzons uttalande i SkDs artikel. ”Om Öresundstågen skulle stanna i Eslöv och Höör skulle varenda liten ort vilja detsamma” – säger han.

Henrik, nu är det så att Eslöv och Höör är huvudorter i två kommuner med tillsammans nästan 45.000 invånare. Det innebär att många av Skånetrafikens busslinjer matar huvudorterna eller man pendlar in med bil. Härifrån reser man sedan vidare med tåg. Eller skulle vilja göra det, om Skånetrafiken nu inte saboterar dessa resmöjligheter.

Att byta ut en marginell tidsvinst för pendlare mellan Hässleholm/ Kristianstad och Malmö emot en sådan kraftig försämring under stora delar av dagen i Mellanskåne är orimligt. Att dessutom ersätta en del av tågen med trafik som avgår i stort sett samtidigt gör orimligheten total. Dagtid och kvällar har vi i princip timmestrafik framöver. Det är inte en fungerande kollektivtrafik för så stora orter som Eslöv och Höör.

I tidigare dialoger med Skånetrafiken i min roll som ordförande i Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden har Eslöv prisats som föregångare för kollektivåkande. Kommunen och Skånetrafiken har tillsammans satsat på 20-minuterstrafik med stadsbussarna just för att man ska slippa ha koll på tidtabeller. Detta har Skånetrafiken sagt är mycket viktigt.

Samma resonemang gäller tydligen inte alls längre när framöver Eslövsborna t.ex. vid hemfärd från Malmö under stora delar av dygnet måste parera in den 5-minutersintervall varje timma när tåget emot Eslöv o Höör avgår. Det är inte mycket bättre om man vill resa på andra hållet. Nu krävs stenkoll på tidtabellerna.

Likaså kan man som ovan resenär inte längre kliva på ett tåg norrut i Lund eller Malmö utan att först förvissa sig om att det verkligen stannar i huvudorterna Eslöv och Höör.  Även möjligheterna för Danmarksresenärerna påverkas mycket negativt. Resande till och från Kristianstad har det talats väldigt lite om i resonemangen, men även här är det stora försämringar.

Tidigare har SJ tagit bort de flesta stoppen i Eslöv. Det har fungerat och i stort kunnat accepteras för man har anslutit via Lund eller Hässleholm med rimliga förutsättningar. Dessa möjligheter blir framöver också betydligt sämre om ens i vissa lägen intressanta.

Nej, en uppmaning till Skånetrafiken nu är att – Visa ert ansvar, inse ert misstag och rätta till, så fort det någonsin är möjligt, gör inte prestige av denna fråga! Detta handlar inte om bypolitik utan om en stor andel skåningar som också ska ha bra förutsättningar för ett kollektivresande. –

Min uppfattning ovan har jag också tillskrivet Skånetrafiken via brev.

SKD SKD SKD SKD SKD%d bloggare gillar detta: