En demokrativinst

27 09 2011

För en stund sedan tog Kommunstyrelsens Arbetsutskott (KSAU) ett klokt beslut. Vi hade att yttra oss över samrådsförslaget för detaljplan Köpmannen 11, mer känt som Hotell Stensson. Förslaget innebar att man tillåter bostäder i stället för hotell förutom i gatuplan där man ska ha butiker. Förslaget tillåter också det mer vida begreppet centrumverksamhet* istället för som idag hotell.

Yttrandet blev: KSAU bedömer att ärendet under arbetets gång visat sig vara av sådan betydelse att planprocessen bör övergå till att drivas med normalt planförfarande. I övrigt har KSAU ingen erinran mot planförslaget.

Dagens beslut bör innebära att Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden nu tar upp frågan och besluta att gå ut i en demokratisk process och göra de utredningar som borde gjorts från början. Förhoppningsvis inleder man också en dialog där man låter eslövsborna och andra intressenter komma till tals om hur man vill att verksamheten i hotellfastigheten ska bedrivas i fortsättningen. Resten vet vi inte. Kanske är det så att intresset från allmänheten och företagen är svalt över att måna hotellet. Då får politiken själva, med hjälp av de utredningar som görs, ta ställning till hur viktigt det är att ha ett hotell och nöjesetablissemang i Eslöv framöver.

* Centrumverksamhet brukar tolkas som kommersiell eller offentlig service. I begreppet kan även samlingslokaler för offentlig verksamhet eller föreningsverksamhet ingå.

SKD

Stenssons dolda samråd

26 09 2011

Idag är sista dagen att lämna synpunkter på det det enkla samråd som Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden använder sig av för att driva igenom förändringen av Hotell Stensson till bostäder, och samtidigt kunna riva trappan på Stor Torg.

”Förenklat planförfarande” är en process som är tänkt att använda när de inte finns något allmänintresse för föreslagna ändringar. Det ger nu möjlighet för fastighetsägaren att genomföra nedläggningen av hotellet om nämnden godkänner planen.

Jag har valt att lämna in en formell synpunkt på förslaget. Läs hela dokumentet här

Sammanfattning:

  • Fastigheten Köpmannen 9 i Eslöv är en välkänd siluett för såväl eslövsbor som boende utanför Eslöv. Både hotell och restaurang/konferensanläggning har stort värde för hela Eslöv och ger centrum en hög attraktivitet. Bibehållen verksamhet i fastigheten skapar stora mervärden, och är helt i linje med de politiska styrdokumenten. Dessa värden bör utredas och hänsyn tas i planarbetet.
  • Trappans rivning ingår i det avtal som slutits mellan kommunen och fastighetsägaren. En rivning/nybyggnation kommer att påverka intrycket av hela Fastigheten. Detaljplanen ska innefatta även trappan då den är en del av helheten i avtalet.
  • Att genomdriva planändringen med enkelt planförfarande strider mot Plan och bygglagens intentioner. Frågan är av stort intresse för Eslöv och eslövsborna och ska behandlas på ett juridiskt och demokratiskt korrekt sätt.

SKD SKD  SKD

Mer parkering på Föreningstorget

14 09 2011

Senaste månaderna har hemtjänsten uppvaktat mig om utökade parkeringsbehov då all hemtjänst numera utgår från flygeln i polishuset. Hemtjänsten har för någon vecka sedan skrivit till Miljö- och Samhällsbyggnad om sina behov, men fått nej då MoS inte vill öppna fler parkeringar när det varit en planändring på gång. Men sådant tar ju många år från planstart tills att vi i framtiden ser en eventuell spade i marken för byggnation.

Polisen har också berättat om ökade parkeringsbehov samtidigt som det blivit trängre på befintlig parkering.

När jag träffat pensionärsorganisationer har man uttryckt önskemål om fler parkeringar eftersom de flesta utflyktsbussar utgår från Föreningstorget och det numera aldrig finns plats att parkera. Socialdemokratiska föreningen SydOst har också nyligen lämnat in en skrivelse till Miljö- och Samhällsbyggnad om just detta.

Sedan tidigare har de boende haft önskemål om fler parkeringsplatser. Men framför allt också påpekat att torget inte sköts, vilket jag verkligen kan hålla med om. Det blir troligen bättre om torget används.

Igår, när frågan om att inleda ett planarbete på Föreningstorget dök upp i kommunstyrelsens arbetsutskott blev det ett naturligt läge att väcka frågan om tillfällig parkering på den oanvända torgytan tills annat händer. Jag fick utskottet med mig och nu har Miljö- och Samhällsbyggnad ett uppdrag att se över möjligheterna till parkering i väntan på annan användning. Låt oss hoppas att det går fort att genomföra detta uppdrag för det brådskar.

SKD

MoS hanterar hotellfrågan klokt!

11 03 2011

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tar hotellfrågan om Sten Stensson på allvar. De vill göra en ordentlig utredning där man belyser alla parters intressen och synpunkter. Det är bra och viktig signal!

Fastighetsägaren har sökt om planändring till bostäder, och med en önskan om enkelt planförfarande. I ansökan är man också tydlig med att man avser att hotellverksamheten skall upphöra under 2011. D.v.s. man ger ingen som helst öppning för en mindre och mer anpassad hotellverksamhet.

Enkelt planförfarande kan användas om planen är av begränsad betydelse och saknar intresse för allmänheten samt att planen är förenlig med gällande översiktsplan. Vid ett enkelt förfarande samråds planen utan program och ingen utställning sker. Endast närmast berörda, sakägare och länsstyrelsen behöver höras. Jag undrar hur fastighetsägaren tänkte när de ens begärde enkelt planförfarande? Har de ingen alls känsla för opinionen och vad som händer i Eslöv?

Förvaltningen föreslår nämnden att inte acceptera detta utan att göra detaljplaneändring genom ett normalt förfarande.  De skriver också att ”Hotellet och övrig centrumverksamhet på fastigheten bedöms dock ha en stor betydelse för stadens liv och karaktär. Planprocessen bör därför även belysa och utreda frågan kring hotellets, handelns och annan centrumverksamhets roll och fortlevnad”

Förslaget till beslut är att påbörja planarbetet med normalt planförfarande och också utreda förutsättningarna för bostäder, fortsatt hotellverksamhet etc.

Nu tycker jag att vi äntligen börjar komma rätt i ärendegången. Jag är glad att man inte slaviskt följer det i mina ögon felaktiga beslutet om att ”verka för bostäder” som togs av kommunstyrelsens arbetsutskott utan låter planprocessen ha sin gång. Jag är också glad att man utreder förutsättningarna för fortsatt hotellverksamhet på platsen. Det ger kanske också fastighetsägaren en vink om att de flesta eslövsbor inte gillar hans tankar utan att han får fundera ett steg till. Om det inte skulle bero på prestige och en massa överskottspengar på banken så lär han väl knappast låta fastigheten stå tom om han inte får ha bostäder där.

Jag hoppas att nämnden är lika tydliga som stadsbyggnadskontoret när man ska behandla ärendet vid kommande möte.

SKD

Planprogram Marieholm

28 11 2010

På decembermötet har nämnden för avsikt att ta nästa steg emot planeringen inför Pågatåg Eslöv-Helsingborg och Marieholms utbyggnad med ett tydligare centrum och ett stationsområde centralt.

Ur planprogrammet kan man läsa:
I den förtätade kärnan blir Stationstorget Marieholms nya mötesplats och förstärker förbindelsen mellan de norra och södra delarna av orten. Stationstorget på norra sidan av järnvägen är av urban karaktär och kantas av ny bebyggelse med butiker, caféer och kontor i bottenvåningen. På sommaren kan uteserveringarna bidra till ett levande torg. Torget på södra sidan har grönare karaktär med trädgrupper och blir avgränsat av ny bebyggelse med bostäder och centrumfunktioner, där även biljettförsäljning kan ingå. Visionen är att skapa en blandad och trygg ort som är befolkad stora delar av dygnet.

När utställningen inom kort påbörjas kommer materialet att finnas tillgängligt bland annat på kommunens hemsida. Givetvis vill vi ha in synpunkter framför allt från Marieholmsborna på hur de vill att byn ska utvecklas.

planprogram Marieholm

SKD
%d bloggare gillar detta: