Birgitta Södertun, Kd söker svar avseende 90-åringen som 2015 olyckligt tog sitt liv och som Skånska Dagbladet fortsätter skriva om

17 08 2017

Birgitta Södertun väljer att kommunicera med mig via Skånska Dagbladet som till slut vidarebefordrar brevet till mig. Kd-Politikern nyttjar tidningens artiklar för att utkräva en ursäkt. Birgitta representerar Region Skåne via bland annat Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden, den av huvudmännen i denna olyckliga händelsen som ansvarade för vården av mannen.

Jag väljer att svara Birgitta Södertun i den roll hon har, och i en brevväxlingen som är offentlig. Den finns här på sociala media eftersom det förekommit så mycket tråkiga och grova kommentarer efter Skånskans artiklar. Kommentarer som både Eslövs kommun och jag med respekt för anhöriga och den låga nivån valt att inte kommentera men en del svar finns i brevet. Med detta svaret hoppas jag vi alla kan lägga ärendet bakom oss, om inget annat så för anhörigas skull.

Eslöv 2017-08-17

Till Birgitta Södertun, ledamot i regionstyrelsen mm för KD

Jag förvånas av att du väljer att ta upp denna i mitt tyckte tragiska och känsliga fråga via Skånska Dagbladet (SkD) och inte med ansvariga inom Eslövs kommun eller direkt med mig. Det hade varit för dig mer upplysande att ringa direkt. Men efter ditt val av offentlighet väljer jag att svara så här. Du efterlyser respekt och pratar om ovärdigt bemötande av anhöriga och vill att alla kort läggs på bordet.

Berörda tjänstemän och politiker i Eslövs kommun har stor respekt för omsorgstagare och anhöriga och beklagar det tragiska som hänt. Vi har också försökt hålla nere våra uttalande så mycket som möjligt till följd av detta trots ihärdigt jagande av media.

Eslövs kommun fick uppgifter om att det fanns en anmälan i maj månad 2017, först mer än ett och ett halvt år efter dödsfallet och efter att SkD visat kommunen Inspektionen för vård och omsorgs (Ivo) svar till Region Skåne. Vare sig klagomål från dottern eller beslut från Ivo hade då sänts till Eslövs kommun. Vård- och Omsorg gjorde då en egen, grundlig intern utredning.

Kommunen utredde de frågor som de har huvudmannaansvaret för. I utredningen konstateras att kommunen skött handläggningen skyndsamt och på ett korrekt sätt. Denna utredning har presenterats i sin helhet för SkDs reporter.

Eslövs kommun har också konstaterat att den organisation som du företräder, Region Skåne, och som har ansvaret för smärtlindring och för att hantera eventuella självmordstankar gjort en egen utredning som kommunen inte har haft någon del i.

Eslövs kommuns utredning hade fokus på om kommunen gjort något som varit felaktigt eller försumbart, men också om verksamheten i framtiden kan göra något annorlunda för att undvika liknande händelser.

Tillsammans med vårdcentralen har det skett vissa åtgärder. Detta har gjorts som en del i den gemensamma strävan efter ständiga förbättringen. Kommunen och vårdcentralerna i Eslöv har ett mycket gott samarbete vilket vi är mycket glada över.

I början lades sekretess på både ärendet och senare utredningen efter att jurister på Sveriges Kommuner och Landsting varit tydliga med att det var detta som gällde. Senare har denna sekretess lättats på mer och mer, främst efter att anhöriga via SkD lämnat in fullmakt och då fått del av aktuella handlingar.

Vad gäller det senaste reportaget har jag i efterhand dels pratat med Region Skånes chefsläkare Benny Ståhlberg om den Lex Maria-utredning som gjordes direkt efter dödsfallet, dels också med enhetschefen på vårdcentral där 90-åringen var patient. Ingen av dessa har haft någon direktkontakt med vare sig patienten eller anhörig och ställer sig också oförstående till den kritik som SkD skriver att läkarna ger till Eslövs Kommun.

Jag har också pratat med handläggaren på Ivo som beslutade i frågan, och även hon säger med tydlighet att det finns ingen som helst kritik mot kommunen från Ivos sida trots SkD:s påstående.

I ditt brev beklagar Du dig också över att kommunen har granskat sig själva och inte låter någon extern göra granskningen. Innebär det att Du misstror de egna organisationernas förmåga till granskningar och att se förbättringar? Det gör inte jag. Hade Eslövs kommun funnit fog för att tro att en extern granskning gett något mervärde hade detta troligen skett från början.

I det aktuella ärendet granskade Region Skåne sig själv efter händelsen, helt enligt rutiner och lagkrav. När sedan Ivo fick in anmälan från anhörig förnyades granskningen, även då internt av Region Skåne. Därefter översändes materialet till Ivo. Ivo ansåg de åtgärder som vidtagits av Region Skåne efter granskningen som relevanta och rimliga. Ivo bedömde redan i ett tidigt skede att Eslövs kommun inte var en aktuell part i ärendet. Därför meddelade Ivo inte kommunen vare sig anmälan eller beslut.

Jag kan bara be att du själv tar ut handlingarna i ärendet, för en dialog med de företrädare som du har i din egen organisation, ber dem titta på ärendet och vad som är skrivet/har gjorts samt frågar dem om de finner någon kritik emot kommunen avseende det ansvar vi har. Kontakta gärna också Ivo om ärendet och be om deras utlåtande så du slipper uppfyllas av SkDs sanningar. Därefter tycker jag att du och jag tillsammans med professionen ska ses och prata igenom ärendet om du fortfarande tycker det är intressant.

 

Vänliga hälsningar

Tony Hansson
Ordförande i vård- och omsorgsnämnden
Eslövs kommun

Karlsson på Karidal

15 12 2015

Idag besökte riksdagsman Niklas Karlsson vårt aktivitetshus, mötesplats Karidal i Eslöv.


Bland annat provade han tyngdförkläde och passade på att gosa med vår mekaniska avslappningskise i visningslägenheten. Kanske en ide att ta med i plenisalen för att hålla sig lite lugn i kammaren.

Jag vill utveckla Ölycke i Löberöd

2 05 2015

Jag vill utveckla Ölycke till ett inbjudande korttidsboende där vi erbjuder en trygg hemgång från sjukhuset för de som behöver, samtidigt som vi har lagom många vård- och omsorgsplatser för Löberödsborna.

Framtidsforskning och realitet visar att efterfrågan på vård- och omsorgsboende minskar de närmaste åren, trots fler äldre. I Löberöd har detta märkts länge och bara hälften av de boende här idag har en naturlig knytning till orten.

För att avlasta regionen, så att färdigbehandlade inte ligger kvar på sjukhusen utan de som behöver sjukhusplatserna får tillgång till dessa, behöver vi i kommunen fler kortidsplatser. Platser där anställda är duktiga på rehabilitering. Något vi i Eslöv idag bara löser med 8 platser vilket inte motsvarar behovet.

Istället för att kanske tvingas avveckla ser vi en möjlighet att utveckla Ölycke till ett bra och trivsamt korttidsboende där vårdbehövande i en bra miljö blir förberedda för att komma tillbaka till hemmet, såsom alla önskar. Med ett bra korttidsboende kan vi också utveckla hela Löberöd. Göra det mer tillgängligt för Löberödsborna, utveckla restaurangen och kanske kunna öppna hela boendet och den service som finns där på ett annat sätt.

Under en omställningstid kommer en del av de som bor där idag erbjudas att flytta till något annat boende inne i Eslöv. Om någon inte vill har vi ingen avsikt att tvångsförflytta, utan omställningen får ta den tid som behövs. Men redan idag ser vi att vi snabbt kan friställa bortåt 10-15 lägenheter eftersom de redan är tomma eller det finns boende med en uttalad önskan att faktiskt flytta.

När omställningen är klar ser vi ett Ölycke med en avdelning om nio platser för vård- och omsorgsboende, en nivå vi tror är rimlig för Löberöd. Vi har 20-22 platser för korttidsboende/rehabilitering/avlastning i en skön och anpassad miljö och ett för bygden betydligt mer öppet Ölycke än idag.

Inte valfrihet att bli påtvingad privat utförare

24 04 2014

Hur kan det vara valfrihet att bli påtvingad en privat hemtjänstutförare om man inte själv vill/kan välja? Lesley Holmberg (Fp) menar att det är för att vi i Eslöv tillämpar kommunen som ickevalsalternativ, som de privata inte har kunder. Vi har tidigare trätt om detta, och jag menar att i Eslöv är det nästan ingen som faktiskt inte väljer, eftersom alla får en tydlig fråga och möjlighet att göra ett aktivt val. Man kan också välja igen om man inte är nöjd. Det är väl knappast en valfrihetsfråga om de få som inte KAN eller absolut inte VILL välja, tvingas att ta det företag som är ickevalsalternativet just den månaden. Jag tycker mer det låter som ett lotteri gjort enbart för att gynna privata utförare. Kanske Lesley kan förklara hur detta kan kallas valfrihet?

SkD   SkD

 

LOV behövs inte i Eslöv

17 04 2014

Vi Socialdemokrater i Eslöv har bestämt oss för att avskaffa LOV, Lagen om Valfrihet.

Den infördes för hemtjänsten i Eslöv efter ett beslut 2010 då Alliansen tagit stöd av Sverigedemokraterna. För att kunna införa LOV gjordes stora organisatoriska förändringar inom Vård och Omsorgsförvaltningen. En förändring vi givetvis haft nytta av också utan LOV.

Under åren har det funnits 10 olika företag som försökt få Eslövsborna att välja dem, och det har det funnits mellan 5 – 13 kunder i LOV-systemet samtidigt. Idag finns det 6 företag kvar som delar på 9 kunder, resterande ca 320 stycken har valt kommunen.

Givetvis kostar det kommunen resurser att hantera LOV i form av uppföljningar, kvalitetskontroller, avtalshantering, informationsspridning mm. Nyttan är ringa och intresset klent. Eslövsborna är tydliga med att de tycker att vår egen personal gör ett bra jobb och de finner ingen anledning att välja bort kommunen som utförare.

Nu har vi testat den borgerliga privatiseringsivern utan framgång. Det är dags att lägga resurserna på bättre saker. Därför lovar vi att avskaffa LOV under nästa mandatperiod om vi får eslövsbornas förtroende.

Tony Hansson (S), ordförande Vård och Omsorgsnämnden
Selma Pasic (S), ersättare Vård och Omsorgsnämnden

SkD.  SkD

Tryggad kvalitet i äldreomsorgen med en 50-öring

19 10 2012

Efter att Region Skåne kraschat sin ekonomi började man att snabbare skriva ut sjuka och äldre från sjukhusen och på så sätt flyttades kostnaderna till kommunerna. I Eslöv har vi drabbats genom att hemtjänsten fått ökningar på uppemot 25-30%, korttidsboendena har blivit överfulla och i äldrevården har det krävs extraresurser för att de äldre sjuka nu skickas hem i sämre skick än tidigare.

Majoriteten i Eslöv har tvingats förhålla sig till detta samt till behoven i skolan – våra båda kärnverksamheter. Vi lägger nu en budget där vi höjer skatten med 50 öre. Detta bland annat för att hantera de hastigt ökande kostnaderna i vården, men vi gör samtidigt också en satsning. 7 miljoner avsätts till att höja bemanningen på våra särskilda boende. Detta är ett välkommet tillskott både för att höja kvalitén gentemot brukarna, men också för att avlasta personalen som har en tuff arbetssituation. Förutom de nära 19 miljoner som skjuts till i vården ges också full kompensation för pris och löneökning. Detta innebär att vi inte smygsparar i ramen som flera andra kommuner gör när de inte ger full pris och löneökningskompensation.

Nu ska vi sätta oss i verksamheten och på klokaste sätt dela ut 2013 års budget så fort den godkänts i kommunfullmäktige.

En 50-öring i höjd kommunalskatt motsvarar 100 kronor mer i månaden vid en månadslön på 20.000:-

SkD

Felklivet i valfrihet(s)en

19 10 2012

Med anledning av Lesley Holmbergs interpellation och med efterföljande artikel i Skånska Dagbladet.

Lesley Holmberg kliver fel i valfrihet(s)en

Att inte välja hemtjänstutförare för eslövsborna är en ickefråga. Eslövsborna väljer, och de väljer oftast kommunen. Idag har bara 8 av 430 kunder med hemtjänst valt privat utförare istället för Kommunen. Totalt finns fem privata aktörer att välja på.

Lesley Holmberg vill tvinga de som inte väljer, att då få en privat utförare. Frågan blir en ickefråga eftersom alla idag får välja, och de väljer!

Däremot kan det i något enstaka fall krävas akuta insatser där man inte hinner välja. Då dyker ickevalsalternativet upp. Här ser majoriteten det som naturligt att kommunen tar ansvaret, och inte att ett av slumpen påtvingat privat alternativ ska göra jobbet. Kunden får alltid chansen att välja senare.

Lesley Holmberg accepterar inte det formella svar han fick från mig i egenskap av ordförande i Vård- och Omsorgsnämnden; att majoriteten inte vill utreda frågan vidare om att införa ett ickeval där de privat blir de gynnade . Istället formaliserar han frågan igen och ställer den till vice ordförande istället. Första svaret han fick var givetvis ett majoritetssvar, dvs gemensamt från både Socialdemokraterna och Moderaterna.

Här tror jag att Lesley Holmberg blottar sin egen problematik. Den kvarvarande alliansen i Eslöv är inte samkörda eller pratar med varandra. I majoriteten har vi inte problemet. Här pratar vi med varandra, kommer överens och för fram ett gemensamt budskap

Vi har aldrig tänkt dra in ”flitpengen”

28 05 2012

Vid Vård- och Omsorgsnämndens möte i förra veckan presenterade förvaltningen ett smörgåsbord av ej lagstadgade verksamheter och utgifter vi har i Eslövs Kommun där vi har möjlighet att spara pengar när nu ekonomin är ansträngd. En av dessa var ”Avveckla habersättningen inom socialpsykiatrin och daglig verksamhet”. Den kostar oss 621 000 om året och är en motivationspeng för de som utför arbete i daglig verksamhet. Denna är inte att jämföra med lön eftersom alla i omsorgen har sin försörjning tryggad på annat sätt. Det är en ”flitpeng” för utfört arbete.

Skånskan rapporterade dock lite olyckligt efter nämnden följande: ”En tredje åtgärd som nämns är att dra in den så kallade ”flitpengen”…  Tony Hansson är medveten om det politiskt känsliga i att avskaffa flitpengen, och tror inte att det finns något politiskt stöd för det i nuläget.”

Riktigt så sades inte på presskonferensen och det kan tolkas som om politiken och jag för närvarande söker stöd för en indragning. Så är absolut inte fallet. Redan på ett väldigt tidigt skede av ekonomiprocessen meddelades förvaltningen att en indragning av habersättningen inte är tänkbar.

Artikel finns att läsa på Skånskan

Kvalitets och mångfaldsinspiration

13 04 2012

Idag är det uppstart för 2012 års kvalitetspris inom Vård och Omsorg på Medborgarhuset i Eslöv. 500 medarbetare har under en för- eller eftermiddag fått en inspirationsföreläsning av Eva Klevås om vad mångfald egentligen står för och hur det kan tolkas och definieras.

Det gavs också en massa intressanta tankar om olikheter, fördomar, obekväma situationer, möjligheter att tänka om och tänka annorlunda. Helt enkelt tänka lite extra och reflektera.

Eva bjöd oss också på en aktuell video. Kolla när Charlotte & Jonathan bli dömda på förhand i Britain’s Got Talent 2012.

Jag fick möjligheten att berätta om de prioriterad mångfaldsmålen vi har. Att sätta upp mångfald som prioriterat mål gjordes för att vi är övertygade om att när olikheter bejakas, då lyfter man också fram människor på egna meriter och kvalitéer. Är man positiva till mångfald ger det förutsättning för alla att ha inflytande och möjlighet att utvecklas, både på sin arbetsplats och som individer. Då skapas en naturlig arbetsglädje och stolthet för jobbet.

Vid alla de besök jag hunnit göra ute i verksamheten lyfts ofta fram just bejakande av olikheter, främst hos brukarna. Jag har sett att detta inte är bara tomma ord. Varje gång jag lämnar ett studiebesök är jag väldigt stolt över hur man jobbar mångfald redan.

Nu är det tävlingsdags. I september hoppas jag att det finns massor med tävlingsbidrag att välja emellan, stora som små. För alla bidrag är med och utvecklar vår verksamhet!
%d bloggare gillar detta: