En demokrativinst

27 09 2011

För en stund sedan tog Kommunstyrelsens Arbetsutskott (KSAU) ett klokt beslut. Vi hade att yttra oss över samrådsförslaget för detaljplan Köpmannen 11, mer känt som Hotell Stensson. Förslaget innebar att man tillåter bostäder i stället för hotell förutom i gatuplan där man ska ha butiker. Förslaget tillåter också det mer vida begreppet centrumverksamhet* istället för som idag hotell.

Yttrandet blev: KSAU bedömer att ärendet under arbetets gång visat sig vara av sådan betydelse att planprocessen bör övergå till att drivas med normalt planförfarande. I övrigt har KSAU ingen erinran mot planförslaget.

Dagens beslut bör innebära att Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden nu tar upp frågan och besluta att gå ut i en demokratisk process och göra de utredningar som borde gjorts från början. Förhoppningsvis inleder man också en dialog där man låter eslövsborna och andra intressenter komma till tals om hur man vill att verksamheten i hotellfastigheten ska bedrivas i fortsättningen. Resten vet vi inte. Kanske är det så att intresset från allmänheten och företagen är svalt över att måna hotellet. Då får politiken själva, med hjälp av de utredningar som görs, ta ställning till hur viktigt det är att ha ett hotell och nöjesetablissemang i Eslöv framöver.

* Centrumverksamhet brukar tolkas som kommersiell eller offentlig service. I begreppet kan även samlingslokaler för offentlig verksamhet eller föreningsverksamhet ingå.

SKD

Stenssons dolda samråd

26 09 2011

Idag är sista dagen att lämna synpunkter på det det enkla samråd som Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden använder sig av för att driva igenom förändringen av Hotell Stensson till bostäder, och samtidigt kunna riva trappan på Stor Torg.

”Förenklat planförfarande” är en process som är tänkt att använda när de inte finns något allmänintresse för föreslagna ändringar. Det ger nu möjlighet för fastighetsägaren att genomföra nedläggningen av hotellet om nämnden godkänner planen.

Jag har valt att lämna in en formell synpunkt på förslaget. Läs hela dokumentet här

Sammanfattning:

  • Fastigheten Köpmannen 9 i Eslöv är en välkänd siluett för såväl eslövsbor som boende utanför Eslöv. Både hotell och restaurang/konferensanläggning har stort värde för hela Eslöv och ger centrum en hög attraktivitet. Bibehållen verksamhet i fastigheten skapar stora mervärden, och är helt i linje med de politiska styrdokumenten. Dessa värden bör utredas och hänsyn tas i planarbetet.
  • Trappans rivning ingår i det avtal som slutits mellan kommunen och fastighetsägaren. En rivning/nybyggnation kommer att påverka intrycket av hela Fastigheten. Detaljplanen ska innefatta även trappan då den är en del av helheten i avtalet.
  • Att genomdriva planändringen med enkelt planförfarande strider mot Plan och bygglagens intentioner. Frågan är av stort intresse för Eslöv och eslövsborna och ska behandlas på ett juridiskt och demokratiskt korrekt sätt.

SKD SKD  SKD

Mer parkering på Föreningstorget

14 09 2011

Senaste månaderna har hemtjänsten uppvaktat mig om utökade parkeringsbehov då all hemtjänst numera utgår från flygeln i polishuset. Hemtjänsten har för någon vecka sedan skrivit till Miljö- och Samhällsbyggnad om sina behov, men fått nej då MoS inte vill öppna fler parkeringar när det varit en planändring på gång. Men sådant tar ju många år från planstart tills att vi i framtiden ser en eventuell spade i marken för byggnation.

Polisen har också berättat om ökade parkeringsbehov samtidigt som det blivit trängre på befintlig parkering.

När jag träffat pensionärsorganisationer har man uttryckt önskemål om fler parkeringar eftersom de flesta utflyktsbussar utgår från Föreningstorget och det numera aldrig finns plats att parkera. Socialdemokratiska föreningen SydOst har också nyligen lämnat in en skrivelse till Miljö- och Samhällsbyggnad om just detta.

Sedan tidigare har de boende haft önskemål om fler parkeringsplatser. Men framför allt också påpekat att torget inte sköts, vilket jag verkligen kan hålla med om. Det blir troligen bättre om torget används.

Igår, när frågan om att inleda ett planarbete på Föreningstorget dök upp i kommunstyrelsens arbetsutskott blev det ett naturligt läge att väcka frågan om tillfällig parkering på den oanvända torgytan tills annat händer. Jag fick utskottet med mig och nu har Miljö- och Samhällsbyggnad ett uppdrag att se över möjligheterna till parkering i väntan på annan användning. Låt oss hoppas att det går fort att genomföra detta uppdrag för det brådskar.

SKD

En riktigt trevlig näringslivsdag i Eslöv

2 09 2011

När Eslöv firar 100 år ska man såklart också fira det tillsammans med näringslivet. Så skedde idag med både företagsmässa och näringslivsdag.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Igår smällde eventföretaget upp det stora tältet på Stora Torg, och idag vid lunchtid intog drygt 60 företag och andra intressenter tältet tillsammans med tusentals eslövsbor. Det  blev snabbt trångt o gemytligt bland utställare och besökare. Du kunde smaka på Eslöv tack de lokala matproducenterna. Du kunde få veta mer om redovisningsbyråer, byggföretag, advokater,  fastighetsägare, sjukvården, lokala organisationer, importörer och många andra yrkeskategorier och företag.

Samtidigt gick näringslivsdagen av stapeln på Hotell Stensson som var fyllt till nästan sista plats i den stora atriumgården. Här svarade eslövssonen Erik Penser på fyndiga frågor, ordförande för ESS Sven Landelius förklarade vad ESS och MAXLab kommer att innebära för Eslöv och Landshövding Göran Tunhammar förklarade vikten av att deltaga i regionsamverkan. Vi fick också klart för oss att Eslöv är inte bara mitt i Skåne utan också mitt i Europa.

Både före, under och efteråt odlade både jag och säkert många andra en massa intressanta kontakter bland företagare och privatpersoner. Precis som det ska vara på en sådan här mässa.

I slutet av dagen utsågs Erik Penser och Gunhild Carling till hedersmedborgare i Eslöv för sina utmärkta insatser som ambassadörer och marknadsförare av Eslöv. Kul och välförtjänt!

När vi i näringslivsutskottet för bara några få månader sedan beslutade om mässan kunde man väl drömma om att det skulle bli så här trevligt, hjärtligt och glatt trots det pressade tidschemat. Men det blev inte bara bra, det blev en helt fantastisk dag som gärna får återupprepas. Dessutom tyckte jag det var kul att visa att Hotell Stensson fyller en oerhört viktig funktion i centrum, bara man begriper att utnyttja det!

SkD SkD

Hotell Stensson – ett minne blott?

16 06 2011

I tisdags beställde kommunstyrelsens arbetsutskott en ny detaljplan för Joel Sallius Plats, i parken utanför Medborgarhuset, för att kunna bygga hotell där. Orsaken att ärendet kommer upp är givetvis frågan om nedläggningen av Hotell Stensson. Beslutet om att inleda en detaljplaneändring för parken är framåtsyftande-. Den kan jag ställa upp på som ett framtida komplement i den växande staden där vi ser ESS och MAX-lab IV som bärare av en framtida kraftfullt utveckling av såväl nya invånare som ett växande näringsliv och en förväntan på en ökande besöksnäring.

Någon aktör för att bygga eller driva ett hotell på platsen finns inte i dagsläget, utan planen ändras på ren spekulation och som en politisk vilja för framtiden.

Dagen efter beslutar politikerna i Miljö- och Samhällsbyggnad att frågan om Hotell Stenssons bevarande inte är av större vikt, utan man kan göra en detaljplan för bostäder genom ett enkelt planförfarande.

Så här skriver vi i Eslövs kommun själv om enkelt planförfarande på hemsidan:

Jag kan därmed konstatera att nedläggningen av Hotell Stensson numera; är av begränsad betydelse, saknar allmänt intresse, är förenligt med översiktsplanen, att inga andra än direkt berörda – dvs. endast angränsande fastighetsägare ska höras i frågan. Planen behöver därmed inte ställas ut för allmänhetens beskådande och synpunkter. Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden kan därefter inom lyckta dörrar själv anta den nya planen och ingen offentlig debatt i kommunfullmäktige behöver ske eftersom det redan konstaterats att det saknas intresse för allmänheten. Om planen då accepterar bostäder innebär den att hotellet kan stänga omgående och för gott. Detta kan ske inom någon månad.

Jag tycker fortfarande att Eslövs Centrum är mer betjänt av en fastighet som inrymmer hotell, en rejäl restaurang, konferens, dans och nattclubsmöjligheter samt andra faciliteter som hör ett centrum till,  istället för en stängd, tråkig fasad med ett trettiotal dyra bostadsrätter bakom.

Jag börjar dessutom inse att inte bara fastigheten, utan också trappan är något som många eslövsbor är stolta över, gärna visar upp och att den blivit en sinnebild för många utanför Eslöv. Den har blivit en del av vårt varumärke men är nu ganska snabbt är på väg att suddas bort.

SKD SKD

Vilken härlig fest

5 06 2011

Efter en lite trevande förmiddag med mycket folk på stan, och stor förväntan men få aktivitet så brakade det loss rejält sedan. En fylld eslövsstadskärna med bara glada miner, bra ös, musik och möten med människor man sällan ser. Gammal som ung gjorde stan och trivdes.

Sean Banan, Tove Styrke, Nassim Al Fakir och Bo Kaspers orkester spelade och sjöng. När så Danny Saucedo intog scenen hade mörkret lagt sig, men inte stämningen och festen som fortsatte tills långt in på småtimmarna med välfyllda uteställen. Man kan bara hoppas att det kan få bli en årligen återkommande fest. Det är vi eslövsbor värda, och vill ha!

Stora Torg en måndag i april

18 04 2011

Något är på gång på Stora Torg. Det börjar hända. Eslövsborna tar sakta men säkert över torget när bilarna försvunnit. Idag, mitt på dagen, en vanlig måndag, i strålande sol fanns här tre torghandlare och  glasskön ringlade. Ett femtiotal eslövsbor satt på bänkarna eller på andra platser vid torget och åt av den inköpta glassen, pastan, kebaben eller bara njöt av solen. Beslutet om parkeringsfritt torg börjar fylla sin funktion, på allvar.

Dessutom har träden också insett att våren är här. Små spröda blad och blommor spricker upp mitt i stan.

MoS hanterar hotellfrågan klokt!

11 03 2011

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tar hotellfrågan om Sten Stensson på allvar. De vill göra en ordentlig utredning där man belyser alla parters intressen och synpunkter. Det är bra och viktig signal!

Fastighetsägaren har sökt om planändring till bostäder, och med en önskan om enkelt planförfarande. I ansökan är man också tydlig med att man avser att hotellverksamheten skall upphöra under 2011. D.v.s. man ger ingen som helst öppning för en mindre och mer anpassad hotellverksamhet.

Enkelt planförfarande kan användas om planen är av begränsad betydelse och saknar intresse för allmänheten samt att planen är förenlig med gällande översiktsplan. Vid ett enkelt förfarande samråds planen utan program och ingen utställning sker. Endast närmast berörda, sakägare och länsstyrelsen behöver höras. Jag undrar hur fastighetsägaren tänkte när de ens begärde enkelt planförfarande? Har de ingen alls känsla för opinionen och vad som händer i Eslöv?

Förvaltningen föreslår nämnden att inte acceptera detta utan att göra detaljplaneändring genom ett normalt förfarande.  De skriver också att ”Hotellet och övrig centrumverksamhet på fastigheten bedöms dock ha en stor betydelse för stadens liv och karaktär. Planprocessen bör därför även belysa och utreda frågan kring hotellets, handelns och annan centrumverksamhets roll och fortlevnad”

Förslaget till beslut är att påbörja planarbetet med normalt planförfarande och också utreda förutsättningarna för bostäder, fortsatt hotellverksamhet etc.

Nu tycker jag att vi äntligen börjar komma rätt i ärendegången. Jag är glad att man inte slaviskt följer det i mina ögon felaktiga beslutet om att ”verka för bostäder” som togs av kommunstyrelsens arbetsutskott utan låter planprocessen ha sin gång. Jag är också glad att man utreder förutsättningarna för fortsatt hotellverksamhet på platsen. Det ger kanske också fastighetsägaren en vink om att de flesta eslövsbor inte gillar hans tankar utan att han får fundera ett steg till. Om det inte skulle bero på prestige och en massa överskottspengar på banken så lär han väl knappast låta fastigheten stå tom om han inte får ha bostäder där.

Jag hoppas att nämnden är lika tydliga som stadsbyggnadskontoret när man ska behandla ärendet vid kommande möte.

SKD

Malmgatan blir årets vinnare

10 03 2011

Nu har tilläggsbudgeten avseende investeringar från Miljö- och Samhällsbyggnad processats. Som avgående ordförande tvingades jag drastiskt minska investeringsäskandena eftersom kapitalkostnaden gröpte ur det viktiga underhållsbehovet år från år. För denna åtstramning fick jag kritik från ekonomiavdelningen men realismen hann ifatt. Framöver ges också utökade anslag för den årliga kapitalkostnaden när investeringarna ökar vilket inte skedde förut. Det blir enklare att utveckla Eslöv.

Den viktigaste posten för 2012 är att man nu verkar överens med HSB om att göra vid Malmgatan. En gata som förfaller. Trots att den är en ”gågata” har den alltid varit öppen för trafik eftersom HSB har en garageinfart på gatan. Nu ska HSB en gång för alla lösa detta och flytta infarten till baksidan. Samtidigt välkomnar jag en butiksyta i det tomrum som skapas när porten försvinner.

2.5 miljon äskas för att omdana Malmgatan. Vi har då tidigare talat om ny beläggning, tydligare skillnader mellan cykelstråk och gående, en grönare gata mer välkomnande gågata. Sen kan man ju få önska att de två bankerna i östra delen hade satsat på sina fasader och skyltning, eller helst lämnat gaturummet eftersom de ändå inte vill ha in kunder. Då kunde vi fått ännu en riktigt trevlig handelsgata!
%d bloggare gillar detta: