Birgitta Södertun, Kd söker svar avseende 90-åringen som 2015 olyckligt tog sitt liv och som Skånska Dagbladet fortsätter skriva om

17 08 2017

Birgitta Södertun väljer att kommunicera med mig via Skånska Dagbladet som till slut vidarebefordrar brevet till mig. Kd-Politikern nyttjar tidningens artiklar för att utkräva en ursäkt. Birgitta representerar Region Skåne via bland annat Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden, den av huvudmännen i denna olyckliga händelsen som ansvarade för vården av mannen.

Jag väljer att svara Birgitta Södertun i den roll hon har, och i en brevväxlingen som är offentlig. Den finns här på sociala media eftersom det förekommit så mycket tråkiga och grova kommentarer efter Skånskans artiklar. Kommentarer som både Eslövs kommun och jag med respekt för anhöriga och den låga nivån valt att inte kommentera men en del svar finns i brevet. Med detta svaret hoppas jag vi alla kan lägga ärendet bakom oss, om inget annat så för anhörigas skull.

Eslöv 2017-08-17

Till Birgitta Södertun, ledamot i regionstyrelsen mm för KD

Jag förvånas av att du väljer att ta upp denna i mitt tyckte tragiska och känsliga fråga via Skånska Dagbladet (SkD) och inte med ansvariga inom Eslövs kommun eller direkt med mig. Det hade varit för dig mer upplysande att ringa direkt. Men efter ditt val av offentlighet väljer jag att svara så här. Du efterlyser respekt och pratar om ovärdigt bemötande av anhöriga och vill att alla kort läggs på bordet.

Berörda tjänstemän och politiker i Eslövs kommun har stor respekt för omsorgstagare och anhöriga och beklagar det tragiska som hänt. Vi har också försökt hålla nere våra uttalande så mycket som möjligt till följd av detta trots ihärdigt jagande av media.

Eslövs kommun fick uppgifter om att det fanns en anmälan i maj månad 2017, först mer än ett och ett halvt år efter dödsfallet och efter att SkD visat kommunen Inspektionen för vård och omsorgs (Ivo) svar till Region Skåne. Vare sig klagomål från dottern eller beslut från Ivo hade då sänts till Eslövs kommun. Vård- och Omsorg gjorde då en egen, grundlig intern utredning.

Kommunen utredde de frågor som de har huvudmannaansvaret för. I utredningen konstateras att kommunen skött handläggningen skyndsamt och på ett korrekt sätt. Denna utredning har presenterats i sin helhet för SkDs reporter.

Eslövs kommun har också konstaterat att den organisation som du företräder, Region Skåne, och som har ansvaret för smärtlindring och för att hantera eventuella självmordstankar gjort en egen utredning som kommunen inte har haft någon del i.

Eslövs kommuns utredning hade fokus på om kommunen gjort något som varit felaktigt eller försumbart, men också om verksamheten i framtiden kan göra något annorlunda för att undvika liknande händelser.

Tillsammans med vårdcentralen har det skett vissa åtgärder. Detta har gjorts som en del i den gemensamma strävan efter ständiga förbättringen. Kommunen och vårdcentralerna i Eslöv har ett mycket gott samarbete vilket vi är mycket glada över.

I början lades sekretess på både ärendet och senare utredningen efter att jurister på Sveriges Kommuner och Landsting varit tydliga med att det var detta som gällde. Senare har denna sekretess lättats på mer och mer, främst efter att anhöriga via SkD lämnat in fullmakt och då fått del av aktuella handlingar.

Vad gäller det senaste reportaget har jag i efterhand dels pratat med Region Skånes chefsläkare Benny Ståhlberg om den Lex Maria-utredning som gjordes direkt efter dödsfallet, dels också med enhetschefen på vårdcentral där 90-åringen var patient. Ingen av dessa har haft någon direktkontakt med vare sig patienten eller anhörig och ställer sig också oförstående till den kritik som SkD skriver att läkarna ger till Eslövs Kommun.

Jag har också pratat med handläggaren på Ivo som beslutade i frågan, och även hon säger med tydlighet att det finns ingen som helst kritik mot kommunen från Ivos sida trots SkD:s påstående.

I ditt brev beklagar Du dig också över att kommunen har granskat sig själva och inte låter någon extern göra granskningen. Innebär det att Du misstror de egna organisationernas förmåga till granskningar och att se förbättringar? Det gör inte jag. Hade Eslövs kommun funnit fog för att tro att en extern granskning gett något mervärde hade detta troligen skett från början.

I det aktuella ärendet granskade Region Skåne sig själv efter händelsen, helt enligt rutiner och lagkrav. När sedan Ivo fick in anmälan från anhörig förnyades granskningen, även då internt av Region Skåne. Därefter översändes materialet till Ivo. Ivo ansåg de åtgärder som vidtagits av Region Skåne efter granskningen som relevanta och rimliga. Ivo bedömde redan i ett tidigt skede att Eslövs kommun inte var en aktuell part i ärendet. Därför meddelade Ivo inte kommunen vare sig anmälan eller beslut.

Jag kan bara be att du själv tar ut handlingarna i ärendet, för en dialog med de företrädare som du har i din egen organisation, ber dem titta på ärendet och vad som är skrivet/har gjorts samt frågar dem om de finner någon kritik emot kommunen avseende det ansvar vi har. Kontakta gärna också Ivo om ärendet och be om deras utlåtande så du slipper uppfyllas av SkDs sanningar. Därefter tycker jag att du och jag tillsammans med professionen ska ses och prata igenom ärendet om du fortfarande tycker det är intressant.

 

Vänliga hälsningar

Tony Hansson
Ordförande i vård- och omsorgsnämnden
Eslövs kommun


Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: