MoS hanterar hotellfrågan klokt!

11 03 2011

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tar hotellfrågan om Sten Stensson på allvar. De vill göra en ordentlig utredning där man belyser alla parters intressen och synpunkter. Det är bra och viktig signal!

Fastighetsägaren har sökt om planändring till bostäder, och med en önskan om enkelt planförfarande. I ansökan är man också tydlig med att man avser att hotellverksamheten skall upphöra under 2011. D.v.s. man ger ingen som helst öppning för en mindre och mer anpassad hotellverksamhet.

Enkelt planförfarande kan användas om planen är av begränsad betydelse och saknar intresse för allmänheten samt att planen är förenlig med gällande översiktsplan. Vid ett enkelt förfarande samråds planen utan program och ingen utställning sker. Endast närmast berörda, sakägare och länsstyrelsen behöver höras. Jag undrar hur fastighetsägaren tänkte när de ens begärde enkelt planförfarande? Har de ingen alls känsla för opinionen och vad som händer i Eslöv?

Förvaltningen föreslår nämnden att inte acceptera detta utan att göra detaljplaneändring genom ett normalt förfarande.  De skriver också att ”Hotellet och övrig centrumverksamhet på fastigheten bedöms dock ha en stor betydelse för stadens liv och karaktär. Planprocessen bör därför även belysa och utreda frågan kring hotellets, handelns och annan centrumverksamhets roll och fortlevnad”

Förslaget till beslut är att påbörja planarbetet med normalt planförfarande och också utreda förutsättningarna för bostäder, fortsatt hotellverksamhet etc.

Nu tycker jag att vi äntligen börjar komma rätt i ärendegången. Jag är glad att man inte slaviskt följer det i mina ögon felaktiga beslutet om att ”verka för bostäder” som togs av kommunstyrelsens arbetsutskott utan låter planprocessen ha sin gång. Jag är också glad att man utreder förutsättningarna för fortsatt hotellverksamhet på platsen. Det ger kanske också fastighetsägaren en vink om att de flesta eslövsbor inte gillar hans tankar utan att han får fundera ett steg till. Om det inte skulle bero på prestige och en massa överskottspengar på banken så lär han väl knappast låta fastigheten stå tom om han inte får ha bostäder där.

Jag hoppas att nämnden är lika tydliga som stadsbyggnadskontoret när man ska behandla ärendet vid kommande möte.

SKD

Annonser

Åtgärder

Information

3 responses

16 03 2011
Britt-Marie Abel

Bra skrivit Tony !
Håller med dig i dina synpunkter. Jag kunde inte riktigt tro vad jag läste om förfarandet i ärendet. Hoppas att det ordnar sig – stå på dig !!!
Hälsningar Britt-Marie Abel, fd S-politiker i Eslöv, numera bosatt i Malmö men som alltid följer vad som sker i Eslöv

15 03 2011
Bengt Granelli

Yiippiieee!!!
Äntligen några personer som tänker klart och har Eslövs bästa för ögonen.
Detta inne bär också att våra ”kära politiker” har fått sig en allvarlig näpst på näsan ! Så här hanterar man inte en så viktig sak- kom ihåg det till nästa gång
när viktiga saker för vår stad kommer på ”tapeten2 !

13 03 2011
bertilsblogg1

Har läst dina synpunkter på förvaltningens förslag till miljö o samhällsbyggnadnämden och håller med dig på varje punkt. Så skall ärenden behandlas som har stor betydelse för vår kommun. Innan beslut tas i viktiga frågor skall de förankras i fullmäktiges partigrupper. Då slipper man från de massiva protester som hände i denna fråga.

Bertil Jönsson
%d bloggare gillar detta: