Östra Skolan byter skepnad

15 04 2010

Nästa fas för att utveckla Östra Eslöv har nu inletts på allvar. Första steget var de flerfamiljshus som byggts på Kvarngatan, söder om rondellen vid Östergatan. BA-Bygg har här uppfört ett nytt flerbostadshus och har också planer på att höja Östergatan 12 med ytterligare en våning. Kristinebergsfastigheter har uppfört det röda, kringbyggda ”tegel”-huset som ett första av två hus. Sen slog finanskrisen till. Ännu återstår byggrätt för ytterligare ett liknande hus. Byggrätten ägs idag av Midroc.

Nu tas steget för att förändra nästa kvarter som idag rymmer Östra Skolan. En skola som  redan egentligen gått ur tiden. Skolverksamheten flyttas troligen upp till Vårdgymnasiet på Berga och byggs där ut. Barackerna på skolgården och den lilla gymnastiksalen rivs. Ett planarbete inleds för att  bygga boende på skolfastigheten, centrum- och stationsnära. Så är visionen i det dokument som nu ställs ut.

Östra Skolans huvudbyggnad är bevaransvärd och hamnar i hjärtat av den nya bebyggelsen. Vi tänker oss att ge den ett publikt innehåll med t.ex café, restaurang, handel, kontor och samlingsutrymmen som därmed gör området tillgängligt för allmänheten.

I norra delen av kvarteret, dvs utmed Östergatan upp emot Berga, beskrivs en sluten struktur i tre våningar, men en möjlig uppskjutande volym på upp till 5 våningar i hörnet för att markera och tydliggöra att man närmar sig centrum.

Invid ”Johnssons minne” i den södra delen av kvarteret planeras en förtätning och att man i parken bygger ytterligare tre volymer motsvarande nuvarande ”Johnssons minne” för boende och verksamhet.

Mitt i kvarteret, på dagens skolgård skapas attraktiva fribyggartomter med gathus på smala gårdsgator intimt sammakopplade  med varandra. Du får då en spännande och högkvalitativ boendeform riktigt centrumnära. Tomterna ska vara flexibla och främja småskalighet och kunna styckas av efterhand som köpare dyker upp och i den storlek som önskas. Med hög exploatering av tomten (50%) kommer den nya stadsdelen att utgöra ett intressant och annorlunda tillskott till centrala Eslöv.

Med denna plan fortsätter vi omdaningen av centrum och Östra Eslöv och ger förutsättningar för att tillväxten i de centrala delarna av staden kan fortsätta för effektivt utnyttjande av infrastruktur, kollektivtrafik och service i centrum. Nästa steg här är att presentera den fördjupade översiktsplanen för ett större område där man också fasar in bland annat Stena-fastigheten, området kring ICA, ytan mellan ICA och Lagerhuset samt banområdet, spritfabriken och LaReine  i de framtida tankarna.

Annonser

Åtgärder

Information

6 responses

24 04 2010
Madeleine

Jag har en barn med Aspergers Syndrom som verkligen behöver gå i en liten skola. Östra känns som vårt enda val här i Eslöv. Flyttar skolan upp till Berga så kommer det att bli alldeles för många barn på området vilket kommer att ge för många intryck och kännas otryggt. Inget man tänker på när man inte har barn med funktionshinder, men för ett barn med AS är detta viktigt. Känner du till något mer om skolplanerna?

25 04 2010
Tony Hansson

Hej Madeleine
Jag får hänvisa dina frågor om skolan till Barn- och Familjenämnden för att få aktuell planering avseende Östra Skolan och även de framtida planerna. Jag tror säkert dom har bra lösningar även framöver men förstår din oro.

22 04 2010
Viktoria Hancock

Tror säkert det kan bli ett trevligt område och som en start ser väl inte planen helt galen ut, men har några frågor till att börja med.

Finns det några planer för ett nytt Österbo på det nya området? (Till exempel Nils Johnsons Minne har ju förr varit dagis en gång i tiden.) För oss med barn i området är det ytterst viktigt med närhet och bra tillgång till förskolor. Förutom det nuvarande underdimensionerade Österbo finns det inga förskolor för oss boende i området.

Finns det planer på att ersätta den nuvarande lekplaten på området?

Och var kommer det finnas parkeringsplatser för de nya boendena som planeras? Utgår från att det är ett bilfritt område som planeras?

22 04 2010
Tony Hansson

Hej Viktoria. Du fick ett uttömmande svar via mail. Skolfrågorna hanteras av Barn- och utbildningsförvaltningen. Bilar är alltid ett problem i alla centrumnära planer. Förvaltningen vill gärna ha in dina synpunkter i samband med utställningen.

21 04 2010
Maria Axelsson

Har man som boende i kvarteret Gåsen inget alls att säga till om?

Enligt ritningen ovan finns inget utrymme för grönytor. Tvärtemot vad många på kommunen tycks tro så bor det en hel del barn i området och det borde tas i beaktande då nya områden planeras.

Hur kommer trafiken in och ut i det nya området ske?

21 04 2010
Tony Hansson

Hej Maria
Planen går nu ut på samråd där eslövsbor och kringboende kan studera planerna och tycka till.
Utställningen kommer att finnas på bla stadshuset, biblioteket och på kommunens hemsida.
Grönytor är viktiga, liksom det är viktigt att bygga tätt i de centrala delarna av staden.

Jag tror det kan bli ett väldigt trevligt område nära centrum och stationen.
%d bloggare gillar detta: