Länsstyrelse och handelscentra

11 01 2010

Enligt en fet rubrik i Skånskan den 8 januari sågar Länsstyrelsen det nya handelssområdet i Eslöv.

Nu är nog Skånskans rubrik betydligt svartare än Länsstyrelsens (LS) yttrande, eller i alla fall väldigt tråkigt tolkad. Åtminstone är det min bild.

Man ska ha klart för sig att yttrandet avser detaljplanen för Källeberg som ska ge möjlighet att uppföra 30 000 m2 lokaler för icke störande industri, samt handel med skrymmande varor.

Detaljplanen för handelsområdet ”Flygstaden” på flygfältet är redan antagen. Denna ger möjlighet till 25.000 m2 handel varav Skånskan bara nämnder ”de första” 7000 m2.

Länsstyrelsens yttrande inleds med den normala formell delen i samrådsyttrandet som LS använder om att de tycker något saknas i förslaget. I detta fallet påtalar de att ”den mellankommunala samordningen avseende handelsetableringens effekter för handelsstrukturen i grannkommunerna inte har skett på lämpligt sätt, varför LS kan komma att ingripa enligt 12 kap 1§ i plan- och bygglagen.”

Detta ska Eslövs kommun givetvis åtgärda i den kommande utställningen.

Härefter följer en beskrivning av ärendet och de analyser som gjorts av kommunen. LS konstaterar att slutsatserna i handelsutredningen påpekar att en större sammanhängande utbyggnad där Källeberg ingår påverkar handelsstrukturen inom både Eslövs Kommun och grannkommunerna Höör och Hörby, samt också andra kommuner. LS tolkar att Källeberg kan vara början till genomförandet av ett större handelscentra med långtgående regionala konsekvenser, och vill därför ha ett mellankommunalt samrådsmöte som hålls i början av 2010.

LS läser samtidigt i bilagd centrumutredningen (som också förelåg när handelsområdet för Flygstaden antogs) att detta stora handelscentra kan försvaga centrumhandeln och gynna den bilburna handeln. Detta skulle då enligt deras tolkning kunna ifrågasätta målen för god bebyggd miljö, och en begränsad klimatpåverkan.

Jag tycker det är ett bra jobb LS gör. De fullföljer den uppgift som de flesta kommuner önskat, så även Eslöv, nämligen att bevaka alla Skånes nya externa handelscentrumetableringar extra noggrant.

Eslövs nyetablering handlar om en centrumnära handel som, rätt utbyggt och där man också satsar på centrumutveckling, kan stärka eslövsbornas köplojalitet till Eslöv och även centrum, och minska behovet av att åka till Center Syd, Nova Lund, Stora Bernstorp, Burlövs Centrum eller liknande.

Vår handelsetablering ligger drygt 2 km från befintligt centrum, på gång och cykelavstånd för de flesta i staden och med stadsbussen redan idag nästan på plats. Jag anser därmed att den istället ger en positiv klimatpåverkan jämfört med att alla ska köra iväg till ovan nämnda.

Givetvis ska samrådsmötet med berörda kommuner hållas inom kort med en öppenhet emot alla aktörer. Kommunen ska göra sitt för att på bästa sätt få en bra centrumnära handel som kan fortsätta utveckla Eslöv som ort och kommun, och också för att få en fortsatt spännande centrumhandel.

Annonser

Åtgärder

Information

2 responses

15 01 2010
Lars H

Det är ju bra att Länsstyrelsen visar så stort intresse för Eslöv. Det jag däremot kan bekymra mig över är att det naggas för mycket av flygfältet. Jag tror att ni politiker har som en inte långt framskriden, outtalad, plan att skrota flygfältet. Denna tillgång för Eslöv ska verkligen utvecklas, inte avvecklas.

15 01 2010
Tony Hansson

Nej Lars – sådana outtalade planer finns inte. Personligen är jag förtjust i flyg och flygplan och tycker det är spännande med fallskärmshoppandet. Bullret från verksamheten kan vara ett problem, men med bättre ljuddämpning kan också det minska. Det verksamhetsutövande som finns på flygplatsen är positivt. Ytterligare kommersiell verksamhet, att det ska dyka upp taxiflyg, eller att någon ska använda flygfältet i större skala för att flyga till eller från företag tror jag inte på.

Man ska se flygfältet för vad det är. Ett positivt och spännande inslag i Eslöv. Man kan däremot gärna få satsa lite på fältet och t.ex. asfaltera start och landningsbanan om man kan räkna hem ekonomiska eller miljövinster i satsningen vilket jag tror man kan.
%d bloggare gillar detta: